fbpx

Pracodawco jaka kara Ci grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców!!!

„Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.” 

     Po nowelizacji ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 01.01.2018 r. wysokość potencjalnych kar pieniężnych za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców drastycznie wzrosła.

 

     Przypominam, że do końca ubiegłego roku maksymalna wysokość kary wynosiła 5000 zł. Nastąpił więc sześciokrotny wzrost wysokości grzywny, a nadmienić należy, że  przy nielegalnym zatrudnieniu więcej niż jednego cudzoziemca, Sąd może każdy przypadek potraktować jako osobne wykroczenie. Kiedy może nastąpić nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca?

 

     Tak pokrótce, wtedy gdy wykonując on pracę na rzecz danego podmiotu gospodarczego nie będzie on posiadał odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc zwolniony z jego posiadania na podstawie przepisów szczególnych lub gdy podstawa do pobytu na terytorium Polski nie będzie uprawniała go do wykonywania pracy w Polsce lub gdy nie będzie posiadał on odpowiedniej umowy lub gdy ta umowa będzie źle skonstruowana. 

Z mojej perspektywy, tj. osoby która przez prawie dziesięć lat pracowała oraz pełniła nadzór w pionie kontrolnym ds. cudzoziemców, mogę stwierdzić, że w przynajmniej 80% przypadków nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wynikło z braku znajomości lub zawiłości przepisów dot. tego obszaru, a nie z chęci osiągnięcia zysku przez pracodawcę. Prawidłowo sporządzona dokumentacja, profesjonalny audyt oraz nadzór nad prowadzonym postępowaniem w sprawie uzyskania Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, Zezwolenia na pracę lub Karty Pobytu uchroni Cię Pracodawco przed potencjalnymi, wysokimi karami finansowymi oraz deportacją pracownika.

 

     Dodać również trzeba, że jeżeli nieświadomie naruszyłeś przepisy i przed rozpoczęciem kontroli „naprawiłeś” stan faktyczny, to i Sąd na pewno spojrzy na Ciebie „łaskawszym okiem” przy orzekaniu kary. Nowelizacja ww. ustawy spowodowała również to, że w przypadku gdy w ciągu dwóch lat, zostaniesz Pracodawco dwukrotnie ukarany za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców lub inne, podobne wykroczenie to stracisz możliwość zatrudniania cudzoziemców na podstawie Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, Zezwolenia na pracę lub jednolitego Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (Karty Pobytu).

 

Do usłyszenia wkrótce z nową porcją wiedzy, w następnym artykule dowiemy się o deportacji cudzoziemca za nielegalne wykonywanie pracy w Polsce.