Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca - Ukraińca ?

Dlaczego warto legalnie  zatrudniać cudzoziemców - pracowników?

Jest wiele powodów, ale najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej:
 Na pewno jest tu aspekt finansowy, karę finansową ponosi zarówno pracodawca oraz pracownik. W przypadku pracodawcy wysokość grzywny jest niebagatelna i może wynieść nawet 30 000 zł.

Art. 120. 1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy

podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

          Dodatkowo pracownik – cudzoziemiec może ponieść tzw. sankcję administracyjną, którą jest nakaz wyjazdu z Polski (deportacja). Dodatkową karą przy deportacji jest czasowy zakaz wjazdu cudzoziemca do wszystkich krajów strefy Schengen.  W przypadku nielegalnego wykonywania pracy, zakaz wjazdu może wynieść od 1 roku do lat 3.

Art. 302. 1. Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje (deport) się cudzoziemcowi, gdy:

4) wykonuje lub w dniu wszczęcia kontroli legalności wykonywania pracy prowadzonej przez uprawniony do tego organ wykonywał pracę bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, lub

Ustawa  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Kiedy mówimy o nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemca?

          Przypadki kiedy pracownik – cudzoziemiec nielegalnie pracuje w Polsce, definiują odpowiednie akty prawne. Może to być zatrudnienie pracownika bez odpowiednich dokumentów zezwoleń, jak również niewłaściwe sporządzenie dokumentów kadrowych.

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1. nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca – oznacza to wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy;

2. powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy – oznacza to powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w odpowiednim zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a–1c lub art. 88s ust. 1 i 2, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie;

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Na co zwrócić uwagę, aby zatrudnienie cudzoziemca było zgodne z przepisami prawa

          Aby powierzyć cudzoziemcowi legalnie zatrudnienie w swoim podmiocie gospodarczym, należy spełnić tylko lub aż dwa podstawowe warunki:

Inne obowiązki pracodawcy, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi

          Poza obowiązkami wymienionymi powyżej, które muszą spełnić pracodawca oraz cudzoziemiec, aby zatrudnienie było zgodne z przepisami, należy pamiętać o wielu jeszcze innych obowiązkach, gdyż ustawodawca, za ich niedopełnienie także przewidział sankcje karne

Czy można te wszystkie czynności wykonać bez pomocy wyspecjalizowanego w tym obszarze biura doradczego?

          Oczywiście, że tak.

Wszystkiego można przecież się nauczyć, jednak nauka może sporo kosztować, zarówno w aspekcie czasowym, finansowym, jak również można w tym czasie stracić wykwalifikowanego i wartościowego pracownika, jeżeli zostanie deportowany z Polski.

          Więc czy nie lepiej skorzystać z doświadczenia profesjonalnej, zewnętrznej firmy? A swój drogocenny czas wykorzystuj na prowadzenie i zarządzanie własnym biznesem.


Rób to, w czym jesteś najlepszy!!!

          Na rynku znajdziesz wiele firm zajmujących się legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Ale którą wybrać, na co zwrócić uwagę ?

To wszystko znajdziesz u nas.

Zapraszamy