fbpx

Kiedy odpowiednie organy mogą zatrzymać Ci i deportować pracownika - cudzoziemca!!!

Gdy już w wyniku przeprowadzonej kontroli PIP lub SG stwierdziła nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca na rzecz Twojej firmy, to dalszą konsekwencją może być zatrzymanie oraz wydanie decyzji z nakazem opuszczenia terytorium Polski Twojemu pracownikowi – cudzoziemcowi.

Kiedy może być taka sytuacja?

Wtedy, gdy w dniu rozpoczęci kontroli cudzoziemiec będzie świadczyć pracę na rzecz Twojej firmy

  • bez odpowiedniego zezwolenia, nie będąc przy tym zwolniony z jego posiadania na podstawie przepisów szczególnych, wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • lub gdy podstawa pobytu nie będzie uprawniała go do wykonywania pracy w Polsce.

W takiej sytuacji Straż Graniczna może zatrzymać cudzoziemca oraz wydać decyzję z nakazem dobrowolnego opuszczenia terytorium RP. Termin na wyjazd z Polski może wynosić od 15 do 30 dni, liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, od następnego dnia po doręczeniu decyzji stronie lub jej pełnomocnikowi. Państwowa Inspekcja Pracy powiadamia natomiast Straż Graniczną o fakcie stwierdzenia nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, która to natomiast podejmuje dalsze kroki związane z deportacją cudzoziemca.

Oprócz sankcji tzw. administracyjnych, jaką jest deportacja cudzoziemca, podlega on również karze poprzez przeprowadzenie procedury wykroczeniowej, związanej z popełnieniem czynu zabronionego, spenalizowanego w art. 120 ust. 2 ww. ustawy. Kara grzywny jaką przewidział ustawodawca w tym przypadku również nie jest mała, ponieważ wynosi od 1000 zł. wzwyż.

Pamiętaj, profesjonalny audyt oraz monitorowanie sytuacji prawnej cudzoziemca przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca, spowoduje to, że nie stracisz wykwalifikowanego pracownika oraz nie narazisz się na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem działalności, tj. potencjalnych kar finansowych.

Zapraszam do polubienia naszej strony, zapoznania się z ofertą oraz do przyswojenia kolejnej dawki wiedzy praktycznej w następnym artykule.