fbpx

Wizy dla cudzoziemców

Obywatele wielu krajów spoza UE, którzy chcą wjechać do Polski, zobowiązani są do posiadania wizy. Wiza to inaczej zgoda władz kraju na wjazd i pobyt konkretnego cudzoziemca na swoim terytorium.

wizy dla cudzoziemców

wiza

Rodzaje wydawanych wiz

Wizy wydawane są jako wizy Schengen albo krajowe przez polskiego konsula. W celu uzyskania wizy należy się zwrócić do właściwej polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej.

 • Wiza Schengen (oznaczona symbolem C) –  wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
 • Wiza krajowa (tj. długoterminowa- oznaczona symbolem D) – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni, okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców zmodyfikowało paragraf określający „cel wydania wizy”, który aktualnie brzmi tak:


Cel wydania wizy

§ 2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:

 1. „01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
 2. „02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół
 3. „03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;
 4. „04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. „05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 6. „05b” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.3)), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
 7. „06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;
 8. „07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;
 9. „08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
 10. „09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;
 11. „10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
 12. „11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;
 13. „12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
 14. „13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 15. „13a” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia stażu;
 16. „13b” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego;
 17. „14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
 18. „15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
 19. „16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;
 20. „17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 21. „17a” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
 22. „18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 23. „19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
 24. „20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
 25. „21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 26. „22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin; 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1149, 1544, 1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245, 2432 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 60, 577, 622 i 730. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 782
 27. „22a” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 28. „23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1–24a ustawy.