fbpx

Obowiązki pracodawcy dot. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

          Jeżeli zamierzasz zatrudnić cudzoziemca na podstawie Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, to musisz pamiętać o kliku Bardzo ważnych sprawach.
Zezwolenie na pracę uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca tytułu pobytowego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Podstawowe obowiązki pracodawcy i szczególnie istotne:

Art. 88h. 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do:

3) zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;

Zatrudnienie cudzoziemca bez zawartej z nim pisemnej umowy zagrożone jest karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 120 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 22a)

Art. 88h. 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do:

4) przekazania jednego egzemplarza zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwolenie, w formie pisemnej;

          Wojewodowie wydają Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w dwóch egzemplarzach, w tym jeden egz. przewidziany jest dla cudzoziemca, któremu jest niezbędny podczas kontroli legalności pobytu, zatrudniania, podczas przekraczania granicy państwowej oraz podczas składania wniosku w urzędach konsularnych w celu otrzymania wizy.

          Drugi egzemplarz przechowywany jest u pracodawcy, w teczce personalnej cudzoziemca.

Art. 88h. 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do:

4) przekazania jednego egzemplarza zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwolenie, w formie pisemnej;

Ustawa nie przewiduje sankcji karnych za nieprzekazanie jednego egzemplarza cudzoziemcowi.

  1. rozpoczęciu przez cudzoziemca pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku, niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1 b ustawy;
  2. zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
  3. przejściu zakładu pracy lubjego części na innego pracodawcę;
  4. zmianie osoby reprezentującej pracodawcę, o której mowa w aft. 88c ust. 6 pkt 3 ustawy;
  5. niepodjęciu przez cudzoziemca pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
  6. przerwaniu przez cudzoziemca pracy na okres przekraczający 3 miesiące;
  7. zakończeniu przez cudzoziemca pracy wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na Pracę.

Niedopełnienie powyższych obowiązków jest zagrożone karą grzywny nie niższej niż 100 zł (art. 120 ust. 6 ustawy).