fbpx
Zakończone 0%
1 wstęp 2 dane identyfikacyjne
Imię i nazwisko / First name and last name / Ім'я та прізвище *Pomoc w linku
Osoba polecająca nasze usługi / A person recommending our services / Людина, яка рекомендує наші послуги
Wybór tematu*
karta czasowego pobytu
karta stałego pobytu
karta pobytu rezydenta UE
Karta Polaka
Wstecz Następne
Zakończone 50%
1 wstęp 2 dane identyfikacyjne

Dane identyfikacyjne

1. Nazwisko / Surname / Nom / Прізвище: *
2. Nazwisko (nazwiska) poprzednie / Previously used surname (surnames) / Nom (noms) précédent(s) / Попереднє прізвище:
3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de famille / Прізвище при народженні: *
4. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom (prénoms) / Ім'я (імена): *
5. Imię (imiona) poprzednie / Previously used name (names) / Prénom (prénoms) précédent(s) / Попереднє Ім'я (імена):
6. Imię ojca / Father’s name / Prénom du père / Батькове ім'я  *
7. Imię matki / Mother’s name / Prénom de la mère / Ім'я матері: *
8. Nazwisko rodowe matki / Mother’s maiden name / Nom de jeune fille de la mėre / Дівоче прізвище матері: *
9. Czy któryś z Twoich krewnych był polakiem? / Were any of your relatives Polish? / Хтось із ваших родичів був поляком?*
tak
nie
nie wiem
9a Zaznacz właściwe pola
ojciec
matka
dziadek
babka
pradziadek
prababka
10. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance / Дата народження: *
11. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL number (if applicable) / Numéro PESEL (si attribué) / Номер PESEL (якщо є):
12. Płeć / Sex / Sexe / Cтать:*
K - kobieta / жінка
M - mężczyzna / чоловік
13. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de naissance / Місце народження (місто): *
14. Państwo urodzenia / Country of birth / Pays de naissance / Країна народження: *
15. Narodowość / Nationality / Nationalité d’origin / Національність:
16. Obywatelstwo / Citizenship / Citoyenneté / Громадянство:
16a. Zawód wykonywany / Occupation performed / Profession exercée / Окупація виконана
17. Stan cywilny / Marital status / État civil / Сімейний стан: *
18. Wykształcenie / Education / Education / Освіта: *

Rysopis / Description / Description / Опис:

19. Wzrost / Height / Taille / Pіст: *
20. Kolor oczu / Colour of eyes / Couleur des yeux / Колір очей: *
21. Znaki szczególne / Special marks / Marques personelles / Особливі символи:*
Mam / я маю
Nie mam / у мене немає
cd Znaki szczególne / Special marks / Marques personelles / Особливі символи:

Dane kontaktowe

22. Polski numer telefonu / Polish telephone number / Numéro de téléphone polonais / Польський номер телефону: *
23. Numer telefonu kraju pochodzenia / Номер телефону країни походження:
24. Adres e-mail / Адреса електронної пошти *

Adres zamieszkania w Polsce / Адреса проживання в Польщі

25. Województwo / Voivodship / Voïvodie / Воеводство: *
26. Kod pocztowy / Postal code / Code postal / Почтовый индекс: *
27. Miejscowość / Town (city) / Localité / Населенный пункт: *
28. Ulica / Street / Rue / Улица:
29. Numer domu / House number / Numéro du bâtiment / Номер дома: *
30. Numer mieszkania / Apartment number / Numéro d’appartement / Номер квартиры:
31. Imię i nazwisko właściciela w którym mieszkasz, numer telefonu / Прізвище та ім’я орендодавця, у якому Ви проживаєте, номер телефону

Adres zamieszkania na terenie kraju pochodzenia / Адреса проживання в країні походження

32. Państwo / Країна
33. Miejscowość / Місто
34. Kod pocztowy / ЗІП код
35. Adres (ulica, numer domu, mieszkania ...) / Адреса (вулиця, номер будинку, квартира...)

Rodzina w Polsce / Сім'я в Польщі

Jeżeli Twoja rodzina mieszka w Polsce, proszę wpisać ich dane / Якщо ваша родина проживає в Польщі, будь ласка, введіть її дані

36. Proszę podać imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, pokrewieństwo / Введіть ім'я, стать та дату народження, спорідненість
33. Ostatni Twój przyjazd do Polski / The last arrival to Poland / La dernière arrivée en Pologne / Ваш останній візит до Польщі *
34. Twoje poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (okresy i podstawa pobytu) / Попереднє перебування на території Республіки Польща (періоди та основи перебування)
35. Twoje pobyty za granicą (poza Polską) w okresie ostatnich 5 lat(okres i cel pobytu) / Ваше перебування за кордоном (за межами Польщі) протягом останніх 5 років (період та мета перебування)
36. Czy był(-a) Pan (-i) karany (-na) sądownie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / Have you been sentenced by the court on the territory of the Republic of Poland? / Avez-vous été condamné(e) par un tribunal sur le territoire de la République de Pologne? / Были ли Вы наказаны в судебном порядке на территории Республики Польша?*
Nie
Tak
37. Czy toczy się przeciwko Panu (-i) postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / Are you a subject of any criminal or contravention proceedings pending on the territory of the Republic of Poland? / Actuellement, faites-vous l’objet d’une procedure judiciaire ou d’une procédure pour un délit, sur le territoire de la République de Pologne? / Ведется ли в отношении Вас уголовное производство или производство по делам о правонарушениях на территории Республики Польша?**
Nie
Tak
38. Czy już wcześniej składałeś-aś wniosek o kartę pobytu w Polsce?*
Tak
Nie
Na jakiej podstawie była wystawiona oraz na jak długo ? Jak możesz prześlij kopię decyzji.
39. Jeżeli chcesz przesłać jakiś dokument to załacz go poniżej / Якщо ви хочете надіслати документ, додайте його нижче
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
40. Jeżeli ubiegasz się o Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę podaj NIP firmy lub nazwa firmy w której pracujesz Якщо ви подаєте заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання та роботу, надайте номер NIP компанії або назву компанії, де ви працюєте
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Zgoda na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych zgodnie z regulaminem strony

Wstecz Następne