Umowa powierzenia danych osobowych zawarta

Zawarta w dniu Data powierzenia danych osobowych

Pomiędzy

Twoje imię *Imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę lub firmę która udostępnia dane osobowe.
Twoje nazwisko *Imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę lub firmę która udostępnia dane osobowe.
Kogo reprezentujesz ?*
Siebie
Firmę
Inną osobę
Imię i nazwisko osoby reprezentowanej (Ім'я та прізвище особи, яку представляють) *
Nazwa firmy *
NIP firmy
Twój adres e-mail *
Twój numer telefonu *
Twój adres lub adres firmy (niezbędny do wystawienia faktury)

zwanym dalej „Zleceniodawcą” lub „Administratorem danych”,

a firmą

Pracuj-Legalnie.PL Krzysztof Winnik, Bogusław Gospodarczyk Spółka Cywilna”

ul. Stroma 6, 34-480 Jabłonka, NIP: 7352889128,

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” lub „Podmiotem przetwarzającym”,

zważywszy, że Zleceniobiorca będzie świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługi związane z pomocą przy zatrudnianiu cudzoziemców, a w związku z tym Zleceniobiorca będzie przetwarzać dane osobowe gromadzone przez Zleceniodawcę, została zawarta umowa następującej treści:

Zapoznałęm się - treść regulaminu

Okres powierzenia danych osobowych*
A - czas realizacji usługi zleconej przez Administratora danych Zleceniobiorcy, która to usługa wiąże się z przetwarzaniem powierzonych danych
B - czas współpracy stron, która to współpraca wiążę się z przetwarzaniem powierzonych danych.