fbpx

          Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca (określonego w umowie) pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia Powiatowy Urząd Pracy który zarejestrował Oświadczenie (...) o fakcie rozpoczęcia pracy.

          Najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia określonego w Oświadczeniu o powierzeniu (...) o fakcie nierozpoczęcia pracy prze cudzoziemca;

 

Art. 88z ust. 13 Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:
      1) podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
      2) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Art. 120 ust. (...)
10. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
podlega karze grzywny.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).