fbpx

 Potwierdzenie obywatelstwa polskiego - ankieta

Confirmação da cidadania polonesa - questionário

1. Imię/Nome *
2. Nazwisko / Sobrenome *
3. Data urodzenia/Data de nascimento *
4. Obywatelstwo/Cidadania *
Płeć/sexo*
kobieta/mulher
mężczyzna/cara
5. adres email/endereço de email *
5. Czy posiadasz ważny zagraniczny paszport?/Você tem um passaporte estrangeiro válido?
TAK / SIM
NIE / NÃO
5a - Prześlij nam zdjęcie strony paszportu z danymi personalnymi / Envie-nos uma foto da página do seu passaporte com os seus dados pessoais
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
6. Czy jeden z Twoich rodziców, dziadków lub pradziadków posiada/ło polski paszport lub polski dowód osobisty i opuścił Polskę tuż po II wojnie światowej, w czasie wojny bądź w dwudziestoleciu międzywojennym? / Um de seus pais, avós ou bisavós tem passaporte polonês ou carteira de identidade polonesa e saiu da Polônia logo após a Segunda Guerra Mundial, durante a guerra ou no período entre guerras?
TAK / SIM
NIE / NÃO
7. Określ stopień pokrewieństwa z Twoim przodkiem posiadającym polskie obywatelstwo, do wyboru
syn/córka - filho/filha
wnuk/wnuczka - neto/neta
prawnuk / prawnuczka - bisneto/bisneta
8. Kiedy Twój przodek posiadający polskie obywatelstwo wyjechał z Polski lub został przymusowo wywieziony do innego kraju? / Quando seu antepassado com cidadania polonesa deixou a Polônia ou foi transportado à força para outro país?
9. Czy posiadasz oryginał/kopię polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego przodka (rodzica, dziadka lub babki, pradziadka lub prababki) posiadającego polskie obywatelstwo? / Você tem um original/cópia de um passaporte polonês ou carteira de identidade polonesa de um antepassado (pai, avô ou avó, bisavô ou bisavó) com cidadania polonesa?
TAK / SIM
NIE / NÃO
9.1
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
10. Czy posiadasz inne dokumenty urzędowe przodka posiadającego polskie obywatelstwo, np. akt urodzenia, akt małżeństwa, książeczkę wojskową, świadectwa szkolne, dyplom ukończenia uczelni, wyciąg z spisów wyborców, metrykę, świadectwo chrztu? / Você tem outros documentos oficiais de um antepassado com cidadania polonesa, por exemplo, certidão de nascimento, certidão de casamento, livro militar, certidões escolares, diploma de graduação, extrato do registro de eleitores, certidão de nascimento, certidão de batismo?
TAK / SIM
NIE / NÃO
10.1
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
11. Czy Twojemu przodkowi posiadającemu polskie obywatelstwo urzędowo zmieniono imię lub nazwisko po przyjęciu brazylijskiego obywatelstwa? / Seu antepassado, que tem cidadania polonesa, mudou oficialmente de nome ou sobrenome após obter a cidadania brasileira?
TAK / SIM
NIE / NÃO
NIE WIEM / EU NÃO SEI
11a. Proszę wpisać wcześniejsze imię lub nazwisko oraz dołączyć dokument potwierdzający tą zmianę, jeżeli go posiadasz / Por favor, digite seu nome ou sobrenome anterior e anexe um documento confirmando esta mudança, se você tiver um
12. Czy Twój ojciec podlegał obowiązkowi służby wojskowej w Brazylii, a także czy pełnił taką służbę, a jeżeli tak to w którym roku? / Seu pai prestou serviço militar no Brasil e foi militar, e se sim, em que ano?
TAK / SIM
NIE / NÃO
NIE WIEM / EU NÃO SEI
12a. Podaj szczegóły służby wojskowej (data, itp) / Fornecer detalhes do serviço militar (data, etc.)
13. Czy posiadasz odpisy aktów stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo między Tobą a rodzicami i/lub dziadkami i/lub pradziadkami oraz potwierdzające ich stan cywilny, tj. m.in. akt urodzenia i akt małżeństwa tego z rodziców, ze strony którego jest wywodzone Twoje obywatelstwo polskie / Possui cópias dos registos do estado civil que comprovem o parentesco entre si e os seus pais e/ou avós e/ou bisavós e que comprovem o seu estado civil, i.e. certidão de nascimento e certidão de casamento do pai do qual sua cidadania polonesa é derivada*
TAK / SIM
NIE / NÃO
13.1 dołącz dokumenty / anexar documentos
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
14. Czy posiadasz inne dokumenty, pamiątki rodzinne, listy z Polski poświadczające, że Twój przodek pochodził z Polski i wyemigrował do Brazylii lub innego kraju? / Você tem algum outro documento, herança de família, cartas da Polônia confirmando que seu antepassado veio da Polônia e imigrou para o Brasil ou outro país?*
TAK / SIM
NIE / NÃO
14.1 dołącz dokumenty / anexar documentos
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
15. Inne informacje, opowieści, historie rodzinne z przekazu ustnego w rodzinie, któe mogą wydawać Ci się nieistotne, natomiast mogą nam pomóc w poszukiwaniach w polskich archiwach. / Outras informações, histórias, histórias familiares da história oral na família, que podem parecer irrelevantes para você, mas podem nos ajudar em sua busca nos arquivos poloneses.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / Consentimento para o tratamento de dados pessoais *

I have read and agree to the Terms and Conditions