fbpx

Zezwolenie na pobyt stały

          Zezwolenie na pobyt stały jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana jest na okres 10 lat, czyli co 10 lat cudzoziemiec jest zobowiązany do wymiany samej karty pobytu. Wymiana karty pobytu wydawana jest na wniosek cudzoziemca.

          Zezwolenie na pobyt stały uprawnia cudzoziemca do legalnego pobytu w Polsce oraz pracy bez konieczności uzyskiwania dodatkowych dokumentów legalizujących zatrudnienie. W skrócie: zatrudnienie cudzoziemca następuje na ogólnych zasadach, czyli tak jak Polaka.

          Zezwolenie na pobyt stały a w tym przypadka karta stałego pobytu w okresie jej ważności uprawnia do podróżowania do innych krajów Schengen, ale tylko przez 90 dni w okresie 180 dni. Jeżeli cudzoziemiec zamierza przebywać w innym kraju powyżej 90 dni, zobowiązany jest do zalegalizowania tego pobytu zgodnie z panującymi przepisami w danym państwie.

          Należy pamiętać, że zezwolenie na pobyt stały wydane przez państwo polskie nie uprawnia do wykonywania pracy w innym kraju niż Polska. Aby móc pracować w innym państwie należy zalegalizować pracę w oparciu o przepisy obowiązujące w danych państwie.

 • Opłata skarbowa 640 zł.
 • Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł.
 • Małoletniemu cudzoziemcowi, który do dnia złożenia wniosku o nie ukończył 16 roku życia przysługuje ulga 50% kwoty podstawowej

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 195 – art. 210 ustawy- wraz z aktami wykonawczymi.

Art. 195 . Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli:

 1. jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską: a) urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub b) urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi, lub
 2. jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, lub
 3. jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, lub
 4. pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub
 5. jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego i:
  a) przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi
  b) współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego,
  c) ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego, lub
 6. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub
 7. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3, lub
 8. udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu, lub
 9. posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe

Maksymalny okres ważności

bezterminowy

Podstawowa opłata skarbowa

640.00

Stroną w postępowaniu jest:

cudzoziemiec
Twoje imię *
Twój numer telefonu *
Twój adres e-mail *
Akceptacja *

Zapoznałem się - treść regulaminu

Wszystko możesz zrobić sam, ale my polecamy skorzystać z naszych profesjonalnych usług.

Pozostaw nam swój numer telefonu, a my się z Tobą skontaktujemy i znajdziemy rozwiązanie.

PAMIĘTAJ -  na tym etapie to nic nie kosztuje.

powiązane tematy