fbpx

Uznanie za obywatela polskiego

Kto może skorzystać z usługi?

Cudzoziemiec, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1 warunek:

 • od co najmniej 3 lat, bez przerwy, legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
 • ma stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce,
 • ma prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego,

2 warunek:

 • od co najmniej 2 lat, nieprzerwanie i legalnie, przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
 • od najmniej 3 lat jest w małżeństwie z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa,

3 warunek:

 • od co najmniej 2 lat przebywa nieprzerwanie i legalnie w Polsce na podstawie zezwolenia, które uzyskał w Polsce jako uchodźca,

4 warunek:

 • ma mniej niż 18 lat,
 • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
 • jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo,
 • drugie z rodziców wyraziło zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,

5 warunek:

 • ma mniej niż 18 lat,
 • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
 • co najmniej jednemu z jego rodziców zostało przywrócone polskie obywatelstwo,
 • drugi rodzic, jeśli nie ma polskiego obywatelstwa, wyraził zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,

6 warunek:

 • co najmniej od 10 lat nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
 • ma zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
 • ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

7 warunek:

 • Co najmniej 1 rok nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
 • Ma zezwolenie na pobyt stały, uzyskane w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

Pamiętaj! Aby, zostać uznanym za polskiego obywatela musisz znać język polski na poziomie B1 – potrzebujesz urzędowego potwierdzenia.

Pamiętaj! Wojewoda może odmówić uznania za polskiego obywatela, jeśli stanowiłoby to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Koszt

219 zł za wydanie decyzji.

Czas oczekiwania

Maksymalnie do 2 miesięcy.

Maksymalny okres ważności

bezterminowo

Ustawowy okres oczekiwania

2 misiące

Podstawowa opłata skarbowa

219.00

Stroną w postępowaniu jest:

cudzoziemiec
Twoje imię *
Twój numer telefonu *
Twój adres e-mail *
Akceptacja *

Zapoznałem się - treść regulaminu

Wszystko możesz zrobić sam, ale my polecamy skorzystać z naszych profesjonalnych usług.

Pozostaw nam swój numer telefonu, a my się z Tobą skontaktujemy i znajdziemy rozwiązanie.

PAMIĘTAJ -  na tym etapie to nic nie kosztuje.

powiązane tematy