fbpx

Zezwolenie na pracę - obowiązki pracodawcy

Jeżeli pracodawca złożył wniosek i uzyskał Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, to od momentu wydania zezwolenia spoczywają na nim obowiązki, których niedopełnienie zagrożone jest karą grzywny.

Zezwolenie na pracę uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca tytułu pobytowego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”. Niniejsze zezwolenie nie upoważnia do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia i uwzględnienia w pisemnej umowie z cudzoziemcem warunków, w tym wysokości wynagrodzenia, określonych w niniejszym zezwoleniu (art. 88h ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy).

Zgodnie z art. 88i ustawy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do pisemnego powiadomienia wojewody, który wydał zezwolenie na pracę, o:

  1. rozpoczęciu przez cudzoziemca pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku, niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b ustawy;
  2. zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęciu zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
  3. przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
  4. zmianie osoby reprezentującej pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 ustawy;
  5. niepodjęciu przez cudzoziemca pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
  6. przerwaniu przez cudzoziemca pracy na okres przekraczający 3 miesiące;
  7. zakończeniu przez cudzoziemca pracy wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę

– w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Niedopełnienie powyższych obowiązków jest zagrożone karą grzywny nie niższej niż 100 zł (art. 120 ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 88d ustawy uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od których spełnienia jest uzależnione wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi może złożyć wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia (art. 88a ust. 1a ustawy).