fbpx

Obowiązek pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca na podstawie Zezwolenia na pobyt czasowy

(art. 114 ust. 1 w zw. a art. 98 ust. 1, art. 118 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia o cudzoziemcach) a który jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), zgodnie z którym obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, gdy legalnie przebywa na tym terytorium jeżeli:

  • podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi, a praca jest powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym. niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

  • W przypadku, gdy obywatel Ukrainy rozpoczął wykonywanie pracy przed wydaniem niniejszej decyzji, termin 14 dni na powiadomienie powiatowego urzędu pracy rozpoczyna się w dniu doręczenia niniejszej decyzji.

Powiadomienia powiatowego urzędu pracy należy dokonać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego -„praca.gov.pl".


 
 
 
praca.gov.pl