fbpx

Karta Personalna Cudzoziemca

Jeżeli zgadzasz się na wykorzystywanie Twoich danych do celów przygotowania dokumentacji dla Ciebie (zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego), zapoznaj się z polityka prywatność naszej firmy i zaakceptuj swoją zgodę.  Jeżeli któreś z pól będzie dla Ciebie niezrozumiałe, pozostaw je puste lub wpisz "0". W razie pytań opisz to w uwagach na końcu formularza lub skontaktuj się z nami.

If you agree to the use of your data for the purposes of preparing documentation for you (temporary residence permit, permanent residence permit, long-term resident's stay), read our company's privacy policy and accept your consent. If any of the fields are incomprehensible to you, leave them blank or enter "0". If you have any questions, describe it in the comments at the end of the form or contact us.

Si vous consentez à l'utilisation de vos données à des fins de préparation de documents pour vous (permis de séjour temporaire, permis de séjour permanent, séjour de résident de longue durée), lisez la politique de confidentialité de notre société et acceptez votre consentement. Si l'un des champs vous semble incompréhensible, laissez-le vide ou entrez "0". Si vous avez des questions, décrivez-les dans les commentaires à la fin du formulaire ou contactez-nous.

Якщо ви погоджуєтеся на використання ваших даних для підготовки документів для вас (дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання, довготермінове перебування), ознайомтеся з політикою конфіденційності нашої компанії та погодьтеся. Якщо якісь із полів вам незрозумілі, залиште їх порожніми або введіть «0». Якщо у вас виникли запитання, опишіть їх у коментарях у кінці форми або зв’яжіться з нами.

Zakończone 0%
1 wstęp 2 dane identyfikacyjne
Imię i nazwisko / First name and last name / Ім'я та прізвище *Pomoc w linku
Osoba polecająca nasze usługi / A person recommending our services / Людина, яка рекомендує наші послуги
Wybór tematu*
karta czasowego pobytu
karta stałego pobytu
karta pobytu rezydenta UE
Karta Polaka
Wstecz Następne
Zakończone 50%
1 wstęp 2 dane identyfikacyjne

Dane identyfikacyjne

1. Nazwisko / Surname / Nom / Прізвище: *
2. Nazwisko (nazwiska) poprzednie / Previously used surname (surnames) / Nom (noms) précédent(s) / Попереднє прізвище:
3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de famille / Прізвище при народженні: *
4. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom (prénoms) / Ім'я (імена): *
5. Imię (imiona) poprzednie / Previously used name (names) / Prénom (prénoms) précédent(s) / Попереднє Ім'я (імена):
6. Imię ojca / Father’s name / Prénom du père / Батькове ім'я  *
7. Imię matki / Mother’s name / Prénom de la mère / Ім'я матері: *
8. Nazwisko rodowe matki / Mother’s maiden name / Nom de jeune fille de la mėre / Дівоче прізвище матері: *
9. Czy któryś z Twoich krewnych był polakiem? / Were any of your relatives Polish? / Хтось із ваших родичів був поляком?*
tak
nie
nie wiem
9a Zaznacz właściwe pola
ojciec
matka
dziadek
babka
pradziadek
prababka
10. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance / Дата народження: *
11. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL number (if applicable) / Numéro PESEL (si attribué) / Номер PESEL (якщо є):
12. Płeć / Sex / Sexe / Cтать:*
K - kobieta / жінка
M - mężczyzna / чоловік
13. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de naissance / Місце народження (місто): *
14. Państwo urodzenia / Country of birth / Pays de naissance / Країна народження: *
15. Narodowość / Nationality / Nationalité d’origin / Національність:
16. Obywatelstwo / Citizenship / Citoyenneté / Громадянство:
16a. Zawód wykonywany / Occupation performed / Profession exercée / Окупація виконана
17. Stan cywilny / Marital status / État civil / Сімейний стан: *
18. Wykształcenie / Education / Education / Освіта: *

Rysopis / Description / Description / Опис:

19. Wzrost / Height / Taille / Pіст: *
20. Kolor oczu / Colour of eyes / Couleur des yeux / Колір очей: *
21. Znaki szczególne / Special marks / Marques personelles / Особливі символи:*
Mam / я маю
Nie mam / у мене немає
cd Znaki szczególne / Special marks / Marques personelles / Особливі символи:

Dane kontaktowe

22. Polski numer telefonu / Polish telephone number / Numéro de téléphone polonais / Польський номер телефону: *
23. Numer telefonu kraju pochodzenia / Номер телефону країни походження:
24. Adres e-mail / Адреса електронної пошти *

Adres zamieszkania w Polsce / Адреса проживання в Польщі

25. Województwo / Voivodship / Voïvodie / Воеводство: *
26. Kod pocztowy / Postal code / Code postal / Почтовый индекс: *
27. Miejscowość / Town (city) / Localité / Населенный пункт: *
28. Ulica / Street / Rue / Улица:
29. Numer domu / House number / Numéro du bâtiment / Номер дома: *
30. Numer mieszkania / Apartment number / Numéro d’appartement / Номер квартиры:
31. Imię i nazwisko właściciela w którym mieszkasz, numer telefonu / Прізвище та ім’я орендодавця, у якому Ви проживаєте, номер телефону

Adres zamieszkania na terenie kraju pochodzenia / Адреса проживання в країні походження

32. Państwo / Країна
33. Miejscowość / Місто
34. Kod pocztowy / ЗІП код
35. Adres (ulica, numer domu, mieszkania ...) / Адреса (вулиця, номер будинку, квартира...)

Rodzina w Polsce / Сім'я в Польщі

Jeżeli Twoja rodzina mieszka w Polsce, proszę wpisać ich dane / Якщо ваша родина проживає в Польщі, будь ласка, введіть її дані

36. Proszę podać imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, pokrewieństwo / Введіть ім'я, стать та дату народження, спорідненість
33. Ostatni Twój przyjazd do Polski / The last arrival to Poland / La dernière arrivée en Pologne / Ваш останній візит до Польщі *
34. Twoje poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (okresy i podstawa pobytu) / Попереднє перебування на території Республіки Польща (періоди та основи перебування)
35. Twoje pobyty za granicą (poza Polską) w okresie ostatnich 5 lat(okres i cel pobytu) / Ваше перебування за кордоном (за межами Польщі) протягом останніх 5 років (період та мета перебування)
36. Czy był(-a) Pan (-i) karany (-na) sądownie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / Have you been sentenced by the court on the territory of the Republic of Poland? / Avez-vous été condamné(e) par un tribunal sur le territoire de la République de Pologne? / Были ли Вы наказаны в судебном порядке на территории Республики Польша?*
Nie
Tak
37. Czy toczy się przeciwko Panu (-i) postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / Are you a subject of any criminal or contravention proceedings pending on the territory of the Republic of Poland? / Actuellement, faites-vous l’objet d’une procedure judiciaire ou d’une procédure pour un délit, sur le territoire de la République de Pologne? / Ведется ли в отношении Вас уголовное производство или производство по делам о правонарушениях на территории Республики Польша?**
Nie
Tak
38. Czy już wcześniej składałeś-aś wniosek o kartę pobytu w Polsce?*
Tak
Nie
Na jakiej podstawie była wystawiona oraz na jak długo ? Jak możesz prześlij kopię decyzji.
39. Jeżeli chcesz przesłać jakiś dokument to załacz go poniżej / Якщо ви хочете надіслати документ, додайте його нижче
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
40. Jeżeli ubiegasz się o Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę podaj NIP firmy lub nazwa firmy w której pracujesz Якщо ви подаєте заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання та роботу, надайте номер NIP компанії або назву компанії, де ви працюєте
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Zgoda na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych zgodnie z regulaminem strony

Wstecz Następne