Karta Personalna Cudzoziemca

Zakończone 0%
1 Akceptacja regulaminu 2 Dane identyfikacyjne 3 Dane kontaktowe

PL

Proszę zapoznać się z Polityką prywatności i plików cookies. Jeżeli zgadzasz się na wykorzystywanie Twoich danych do celów przygotowania dokumentacji dla Ciebie zaznacz poniższe pole i przejdź dalej.  Jeżeli któreś z pól będzie niezrozumiałe dla Ciebie pozostaw je puste i opisz to w uwagach na końcu formularza.

EN

Please read the privacy policy and cookies. If you agree to the use of your data for the purposes of the document, please select the box below and continue. If you do not know what to do, I will leave it to you.

UA

Будь ласка, прочитайте політику конфіденційності та файли cookie. Якщо ви погоджуєтесь використовувати ваші дані для підготовки для вас документації, установіть прапорець нижче та продовжуйте. Якщо будь-яке з полів вам незрозуміле, залиште їх порожніми та опишіть їх у примітках наприкінці форми.

Imię i nazwisko / First name and last name / Ім'я та прізвище *Pomoc w linku
Osoba polecająca nasze usługi / A person recommending our services / Людина, яка рекомендує наші послуги
Akceptacja / Assent / Прийняття *

Akceptuję politykę prywatności - treść regulaminu naszej firmy

Wstecz Następne
Zakończone 33%
1 Akceptacja regulaminu 2 Dane identyfikacyjne 3 Dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

1. Nazwisko / Surname / Nom / Прізвище: *
2. Nazwisko (nazwiska) poprzednie / Previously used surname (surnames) / Nom (noms) précédent(s) / Попереднє прізвище:
3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de famille / Прізвище при народженні: *
4. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom (prénoms) / Ім'я (імена): *
5. Imię (imiona) poprzednie / Previously used name (names) / Prénom (prénoms) précédent(s) / Попереднє Ім'я (імена):
6. Imię ojca / Father’s name / Prénom du père / Батькове ім'я  *
7. Imię matki / Mother’s name / Prénom de la mère / Ім'я матері: *
8. Nazwisko rodowe matki / Mother’s maiden name / Nom de jeune fille de la mėre / Дівоче прізвище матері: *
9. Czy któryś z Twoich krewnych był polakiem? / Were any of your relatives Polish? / Хтось із ваших родичів був поляком?*
tak
nie
nie wiem
9a Zaznacz właściwe pola
ojciec
matka
dziadek
babka
pradziadek
prababka
10. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance / Дата народження: *
11. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL number (if applicable) / Numéro PESEL (si attribué) / Номер PESEL (якщо є):
12. Płeć / Sex / Sexe / Cтать:*
K - kobieta / жінка
M - mężczyzna / чоловік
13. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de naissance / Місце народження (місто): *
14. Państwo urodzenia / Country of birth / Pays de naissance / Країна народження: *
15. Narodowość / Nationality / Nationalité d’origin / Національність:
16. Obywatelstwo / Citizenship / Citoyenneté / Громадянство:
17. Stan cywilny / Marital status / État civil / Сімейний стан: *
18. Wykształcenie / Education / Education / Освіта: *

Rysopis / Description / Description / Опис:

19. Wzrost / Height / Taille / Pіст: *
20. Kolor oczu / Colour of eyes / Couleur des yeux / Колір очей: *
21. Znaki szczególne / Special marks / Marques personelles / Особливі символи:*
Mam / я маю
Nie mam / у мене немає
cd Znaki szczególne / Special marks / Marques personelles / Особливі символи:
Wstecz Następne
Zakończone 66%
1 Akceptacja regulaminu 2 Dane identyfikacyjne 3 Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

22. Polski numer telefonu / Polish telephone number / Numéro de téléphone polonais / Польський номер телефону: *
23. Numer telefonu kraju pochodzenia / Номер телефону країни походження:
24. Adres e-mail / Адреса електронної пошти *

Adres zamieszkania w Polsce / Адреса проживання в Польщі

25. Województwo / Voivodship / Voïvodie / Воеводство: *
26. Kod pocztowy / Postal code / Code postal / Почтовый индекс: *
27. Miejscowość / Town (city) / Localité / Населенный пункт: *
28. Ulica / Street / Rue / Улица:
29. Numer domu / House number / Numéro du bâtiment / Номер дома: *
30. Numer mieszkania / Apartment number / Numéro d’appartement / Номер квартиры:
31. Imię i nazwisko właściciela w którym mieszkasz, numer telefonu / Прізвище та ім’я орендодавця, у якому Ви проживаєте, номер телефону

Rodzina w Polsce / Сім'я в Польщі

Jeżeli Twoja rodzina mieszka w Polsce, proszę wpisać ich dane / Якщо ваша родина проживає в Польщі, будь ласка, введіть її дані

32. Proszę podać imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia / Введіть ім'я, стать та дату народження
33. Ostatni Twój przyjazd do Polski / The last arrival to Poland / La dernière arrivée en Pologne / Ваш останній візит до Польщі *
34. Twoje poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (okresy i podstawa pobytu) / Попереднє перебування на території Республіки Польща (періоди та основи перебування)
35. Twoje pobyty za granicą (poza Polską) w okresie ostatnich 5 lat(okres i cel pobytu) / Ваше перебування за кордоном (за межами Польщі) протягом останніх 5 років (період та мета перебування)
36. Czy był(-a) Pan (-i) karany (-na) sądownie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / Have you been sentenced by the court on the territory of the Republic of Poland? / Avez-vous été condamné(e) par un tribunal sur le territoire de la République de Pologne? / Были ли Вы наказаны в судебном порядке на территории Республики Польша?*
Nie
Tak
37. Czy toczy się przeciwko Panu (-i) postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / Are you a subject of any criminal or contravention proceedings pending on the territory of the Republic of Poland? / Actuellement, faites-vous l’objet d’une procedure judiciaire ou d’une procédure pour un délit, sur le territoire de la République de Pologne? / Ведется ли в отношении Вас уголовное производство или производство по делам о правонарушениях на территории Республики Польша?**
Nie
Tak
38. Czy już wcześniej składałeś-aś wniosek o kartę pobytu w Polsce?*
Tak
Nie
Na jakiej podstawie była wystawiona oraz na jak długo ? Jak możesz prześlij kopię decyzji.
39. Jeżeli chcesz przesłać jakiś dokument to załacz go poniżej / Якщо ви хочете надіслати документ, додайте його нижче
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Zgoda na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych zgodnie z regulaminem strony

Wstecz Następne