fbpx

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (Typ A, B, C i D)

potocznie: zezwolenie od wojewody, zezwolenie na rabotu, дозвіл на роботу

Zezwolenie na pracę jest decyzją administracyjną uprawniającą do wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/producenckich w spółkach prawa handlowego, na terytorium Polski. Jest dokumentem wydawanym przez właściwego miejscowo wojewodę na wniosek pracodawcy, który zamierza powierzyć wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę + tytuł pobytowy, uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy na warunkach (rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, stanowisko / rodzaj wykonywanej pracy przez cudzoziemca, wysokość wynagrodzenia) oraz na rzecz pracodawcy określonego w tym zezwoleniu.

uwaga

Brak odpowiedniego zezwolenia lub zawarcie nieodpowiedniej umowy jest wykroczeniem, którego popełnienie jest zagrożone: karą grzywny do 30 000 PLN oraz karą administracyjną tj. deportacją cudzoziemca z terytorium RP.

 • 50 zł– w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę na okres do 3 miesięcy,
 • 100 zł- w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę na okres powyżej 3 miesięcy,
 • 200 zł– w przypadku wniosku typu D (dla pracownika delegowanego w celu realizacji usługi eksportowej),
 • wniosek o przedłużenie zezwolenia –50% powyższych kwot.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 2019 roku, poz. 1482 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U z 2017 r., poz.2345)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 97, z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2017, poz. 2347)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588)
  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2017, poz. 2346)
  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017, poz. 2347)
  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017, poz. 2349)
  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. z 2017, poz. 2348, z późn. zm.)

przed zawarciem (pisemnej) umowy z cudzoziemcem pracodawca zobowiązany jest do przetłumaczenia jej na język zrozumiały dla cudzoziemca

 

Art. 88h. 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do:
3). zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

umowę z cudzoziemcem należy sporządzić w formie pisemnej, którą musi zawierać elementy zgodnie z wydanym przez Wojewodę zezwoleniem na pracę, takie jak:

 • rodzaj umowy;
 • wymiar czasu pracy;
 • okres zatrudnienia;
 • stanowisko/ rodzaj wykonywanej pracy przez cudzoziemca;
 • wysokość wynagrodzenia.
Art.88i.Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:
1) cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa wart. 88f ust. 1b;
2) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
3) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
4) zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa wart. 88c ust. 6pkt 3;
5) cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
6) cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
7) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę
Art. 120 ust. (...)
6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88i, podlega karze grzywny nie niższej niż 100 zł.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Maksymalny okres ważności

3 lata

Ustawowy okres oczekiwania

30 dni

Podstawowa opłata skarbowa

100.00

Stroną w postępowaniu jest:

pracodawca
Twoje imię *
Twój numer telefonu *
Twój adres e-mail *
Akceptacja *

Zapoznałem się - treść regulaminu

Wszystko możesz zrobić sam, ale my polecamy skorzystać z naszych profesjonalnych usług.

Pozostaw nam swój numer telefonu, a my się z Tobą skontaktujemy i znajdziemy rozwiązanie.

PAMIĘTAJ -  na tym etapie to nic nie kosztuje.

powiązane tematy