fbpx

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

         Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana jest na okres 5 lat, czyli co 5 lat cudzoziemiec jest zobowiązany do wymiany samej karty pobytu. Wymiana karty pobytu wydawana jest na wniosek cudzoziemca.

          Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia cudzoziemca do legalnego pobytu w Polsce oraz pracy bez konieczności uzyskiwania dodatkowych dokumentów legalizujących zatrudnienie. W skrócie: zatrudnienie cudzoziemca następuje na ogólnych zasadach, czyli tak jak zatrudnienie Polaka.

          Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE a w tym przypadka karta pobytu w okresie jej ważności uprawnia do podróżowania do innych krajów Schengen, ale tylko przez 90 dni w okresie 180 dni. Jeżeli cudzoziemiec zamierza przebywać w innym kraju powyżej 90 dni, zobowiązany jest do zalegalizowania tego pobytu zgodnie z panującymi przepisami w danym państwie.

          Należy pamiętać, że zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane przez państwo polskie nie uprawnia do wykonywania pracy w innym kraju niż Polska. Aby móc pracować w innym państwie należy zalegalizować pracę w oparciu o przepisy obowiązujące w danych państwie.

  • Opłata skarbowa 640 zł.
  • Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł.
  • Małoletniemu cudzoziemcowi, który do dnia złożenia wniosku o nie ukończył 16 roku życia przysługuje ulga 50% kwoty podstawowej

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 211- wraz z aktami wykonawczymi

Art. 211 ust. 1 Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ust. 2 Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli wymogi, o których mowa w art. 114 ust. 2, spełniał:

  1. w ciągu 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku − w przypadku, o którym mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1;
  2. w ciągu 3 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku – w pozostałych przypadkach.

Maksymalny okres ważności

bezterminowo

Podstawowa opłata skarbowa

640.00

Stroną w postępowaniu jest:

cudzoziemiec
Twoje imię *
Twój numer telefonu *
Twój adres e-mail *
Akceptacja *

Zapoznałem się - treść regulaminu

Wszystko możesz zrobić sam, ale my polecamy skorzystać z naszych profesjonalnych usług.

Pozostaw nam swój numer telefonu, a my się z Tobą skontaktujemy i znajdziemy rozwiązanie.

PAMIĘTAJ -  na tym etapie to nic nie kosztuje.

powiązane tematy