fbpx

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Kto może skorzystać z usługi?

Każdy, kto ma lub miał polskie obywatelstwo oraz podmiot, który ma w tym interes prawny lub, że ciąży na nim obowiązek uzyskania potwierdzenia obywatelstwa.

Kto potwierdza polskie obywatelstwo?

Obywatelstwo polskie potwierdza Wojewoda właściwy ze względu na miejsce twojego zamieszkania lub ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, a w przypadku jego braku – Wojewoda Mazowiecki.

Jeśli mieszkasz za granicą, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Koszt

  • 58 PLN za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego. Jeśli dostaniesz decyzję negatywną lub postępowanie zostanie umorzone, możesz ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej.
  • 17 PLN za pełnomocnictwo – ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonek, rodzice, dzieci i rodzeństwo wnioskodawcy. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do sprawy dokumenty.

Czas oczekiwania

Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Pamiętaj! Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych urzędów, archiwów, placówek konsularnych), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

Maksymalny okres ważności

bezterminowo

Podstawowa opłata skarbowa

58.00

Stroną w postępowaniu jest:

cudzoziemiec
Twoje imię *
Twój numer telefonu *
Twój adres e-mail *
Akceptacja *

Zapoznałem się - treść regulaminu

Wszystko możesz zrobić sam, ale my polecamy skorzystać z naszych profesjonalnych usług.

Pozostaw nam swój numer telefonu, a my się z Tobą skontaktujemy i znajdziemy rozwiązanie.

PAMIĘTAJ -  na tym etapie to nic nie kosztuje.

powiązane tematy