fbpx

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

potocznie: zaproszenie do pracy, дозвіл на роботу

info

Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dawne oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, (zaproszenie na rabotu) jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących obywatelami określonej kategorii państw - obywatele Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii, którzy wykonują pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Obecnie jest to najszybszy proces zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

uwaga

  • Pracodawco pamiętaj, że bardzo ważne jest wyliczenie dopuszczalnej liczby dni zatrudnienia, w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał już pracę w Polsce na podstawie Oświadczenia o (…).
  • Brak Oświadczenia o (…), przekroczenie dopuszczalnego okresu jest wykroczeniem, którego popełnienie jest zagrożone karą grzywny do 30 000 PLN oraz karą administracyjną, tj. deportacją cudzoziemca z terytorium RP.
  • 30 zł - opłata skarbowa za złożenie wniosku dot. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania  pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

przed zawarciem (pisemnej) umowy z cudzoziemcem pracodawca zobowiązany jest do przetłumaczenia jej na język zrozumiały dla cudzoziemca

Art. 90d. 1. W przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej.

2. Przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

art. 120 ust. (…)

11. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 90d ust. 1 lub 2, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.

umowę z cudzoziemcem należy sporządzić w formie pisemnej, którą musi zawierać elementy zgodnie z zarejestrowanym Oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy, takie jak:

  • rodzaj umowy;
  • wymiar czasu pracy;
  • okres zatrudnienia;
  • stanowisko/ rodzaj wykonywanej pracy przez cudzoziemca;
  • wysokość wynagrodzenia.

art. 120 ust. 11. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 90d ust. 1 lub 2, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca (określonego w umowie) pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia Powiatowy Urząd Pracy który zarejestrował Oświadczenie (...) o fakcie rozpoczęcia pracy.

          Najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia określonego w Oświadczeniu o powierzeniu (...) o fakcie nierozpoczęcia pracy prze cudzoziemca;

Art. 88z ust. 13 Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:
      1) podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
      2) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Art. 120 ust. (...)
10. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
podlega karze grzywny.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).


Maksymalny okres ważności

3 lata

Ustawowy okres oczekiwania

7 dni roboczych

Podstawowa opłata skarbowa

100.00

Stroną w postępowaniu jest:

pracodawca
Twoje imię *
Twój numer telefonu *
Twój adres e-mail *
Akceptacja *

Zapoznałem się - treść regulaminu

Wszystko możesz zrobić sam, ale my polecamy skorzystać z naszych profesjonalnych usług.

Pozostaw nam swój numer telefonu, a my się z Tobą skontaktujemy i znajdziemy rozwiązanie.

PAMIĘTAJ -  na tym etapie to nic nie kosztuje.

powiązane tematy