Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Oferta obejmuje:

 • weryfikacja dokumentów cudzoziemca (tytułów pobytowych, uprawniających do pracy w RP, umów) pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia/wykonywania pracy (AUDYT);
 • doradztwo personalne na rzecz pracodawców w obszarze prawa dot. pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP;
 • sporządzenie wniosku oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do właściwego Urzędu Wojewódzkiego;
 • załatwienie spraw urzędowych, złożenie dokumentacji w Urzędzie Wojewódzkim, dokonanie stosownych opłat;
 • bieżący nadzór nad toczącym się postępowaniem w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
 • sporządzenie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, zgodnych z Zezwoleniem na pracę;
 • sporządzenie dokumentacji oraz pism referencyjnych do Placówki Dyplomatycznej, gdy cudzoziemiec przebywa za granicą i konieczne jest uzyskanie wizy;
 • przesłanie dokumentacji oraz instrukcji do cudzoziemca.

  

Informacja:

Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jest formą decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wojewodę, po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, na okres do 3 lat.

Co ważne stroną toczącego się postępowania administracyjnego jest pracodawca.

Brak odpowiedniego zezwolenia lub zawarcie nieodpowiedniej umowy jest wykroczeniem, którego popełnienie jest zagrożone: karą grzywny do 30 000 PLN oraz karą administracyjną tj. deportacją cudzoziemca z terytorium RP.

Cena usługi od:

199,00 PLN

Uwagi:

 • Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Za usługę wystawiamy faktury VAT.
 • Cena uzależniona jest od złożoności sytuacji i przedstawionych dokumentów. Wyliczona jest po zapoznaniu się z dokumentami i przed wykonaniem usługi.
 • Cena - NIE OBEJMUJE opłat urzędowych / skarbowych.