fbpx
Image

POBYT - wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały, Karta Polaka

Oferta obejmuje:

 • weryfikacja dokumentów cudzoziemca (tytułów pobytowych, uprawniających do pracy w RP, umów) pod kątem legalności pobytu (AUDYT);
 • doradztwo na rzecz cudzoziemca w obszarze prawa dot. pobytu, zatrudnienia cudzoziemców, uzyskania wizy, zaproszenia, przedłużenia wizy oraz uzyskania Karty Polaka;
 • sporządzenie wniosku oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do właściwego Urzędu Wojewódzkiego;
 • załatwienie spraw urzędowych, złożenie dokumentacji w Urzędzie Wojewódzkim, dokonanie stosownych opłat;
 • bieżący nadzór nad toczącym się postępowaniem w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
 • sporządzenie dokumentacji oraz pism referencyjnych do Placówki Dyplomatycznej, gdy cudzoziemiec przebywa za granicą i konieczne jest uzyskanie wizy;
 • przesłanie dokumentacji oraz instrukcji do cudzoziemca;
 • pomoc w znalezieniu mieszkania, założenia konta bankowego;

Cena usługi od:

299,00 PLN

Informacja:

Zezwolenie na pobyt w Polsce jest decyzją administracyjna wydana przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny do realizacji celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy oraz ważne nawet do 10 lat w przypadku zezwoleń na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego.

Co ważne stroną toczącego się postępowania administracyjnego jest cudzoziemiec.

Posiadacz Karty Polaka ma prawo m. in. do zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych oraz ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.

Uwagi:

 • Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
 • Cena uzależniona jest od złożoności sytuacji i przedstawionych dokumentów. Wyliczona jest po zapoznaniu się z dokumentami i przed wykonaniem usługi.
 • Cena - NIE OBEJMUJE opłat urzędowych / skarbowych.

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By winnikK