Oświadczenie pracodawcy dotyczące art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

     Jeżeli zamierzamy powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie Zezwolenia na pracę, inaczej mówiąc „cudzoziemskim” językiem chcemy zatrudnić np. ob. Ukrainy, Gruzji, Mołdawii lub innej narodowości na „zezwoleniu od wojewody”, „zezwoleniu na rabotu” lub „zaproszeniu do pracy”, to najpierw musimy takie zezwolenie uzyskać. By osiągnąć zamierzony cel należy w Urzędzie Wojewódzkim złożyć wniosek o wydanie tegoż zezwolenia wraz ze stosownymi załącznikami.


     A więc przechodząc do sedna sprawy oprócz przedmiotowego wniosku jesteśmy zobowiązani do załączenia do niego innych niezbędnych dokumentów, m. in. takich jak:

  1. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowidotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - inaczej mówiąc "oświadczenie o karalności";
  2. OŚWIADCZENIE PODMIOTU* składającego wniosek o wydanie zezwolenia na pracę/przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - "oświadczenie o niezaleganiu ZUS, US itp.";
  3. kserokopię paszportu cudzoziemca (wszystkie zapisane strony dokumentu);
  4. opłatę skarbową za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca;
  5. Informację Starosty jeżeli jest wymagana;
  6. dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje w zawodach regulowanych.

     W tym oraz następnych artykułach postaram się opisać znaczenie tych dokumentów oraz ich wagę w prowadzonym postępowaniu przez właściwego wojewodę.

     W dniu dzisiejszym postaram się rozłożyć na czynniki pierwsze tzw. "Oświadczenie o karalności pracodawcy" , czyli:


Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - czyli inaczej mówiąc Oświadczenie o karalności pracodawcy.

oswiadczenie-o-karalnosci-art.88j

Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi  dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - czyli inaczej mówiąc Oświadczenie o karalności pracodawcy

§ 1.

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 1a.

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2.

Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3.

Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

§ 4.

Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4a.

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 5.

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

  1. fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
  2. sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

§ 6.

Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Art.120. (...)

3. Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca wbłąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy,
podlega karze grzywnyod 3000 zł do 30000 zł.

4. Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej wzamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy,
podlega karze grzywnyod 3000 zł do 30000 zł.

5. Kto za pomocą wprowadzenia wbłąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy,
podlega karze grzywnyod 3000 zł do 30000 zł

Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

Art.218.§1. (utracił moc)

§1a.Kto, wykonując czynności wsprawach zzakresu prawa pracy iubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§2.Osoba określona w§1a, odmawiająca ponownegoprzyjęcia do pracy, októrej przywróceniu orzekł właściwy organ,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§3.Osoba określona w§1a, która będąc zobowiązana orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy, obowiązku tego nie wykonuje,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 218a. Kto, złośliwie lub uporczywie:

  1. wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta, powierzawykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu,
  2. wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 1400w dniu24 grudnia lubw sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywaniepracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art.219.Kto narusza przepisy prawa oubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając niepraw dziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.220.§1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo ihigienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku iprzez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2.Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§3.Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

Art.221.Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia wterminie właściwego organu owypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji,podlega grzywnie do 180stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Art.270.

§1. Kto, wcelu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.

§2.Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie zwolą podpisanego ina jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§2a.Wwypadku mniejszej wagi, sprawcapodlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§3.Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w§1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.270a.

§1. Kto, wcelu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę wzakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności ocharakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa,
podlega karze pozbawienia wolności od 6miesięcy do lat 8.

§2.Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w§1wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo zpopełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§3.Wwypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w§1 lub 2
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.271.

§1.Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza wnim nieprawdęco do okoliczności mającej znaczenie prawne,
podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.

§2.Wwypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§3.Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w§1 wcelu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6miesięcy do lat 8.

Art.271a.

§1. Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności ocharakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa,
podlega karze pozbawienia wolności od 6miesięcy do lat 8.

§2.Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w§1wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiejwartości, albo zpopełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§3.Wwypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w§1 lub 2
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art.272.

Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie wbłąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art.273.

Kto używa dokumentu określonego wart.271 lub 272,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.274.

Kto zbywa własny lub cudzy dokument stwierdzający tożsamość,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.275.

§1. Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§2.Tej samej karze podlega, kto bezprawnie przewozi, przenosi lub przesyła za granicę dokument stwierdzający tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe.

     Czasami machinalnie podpisujemy dokumenty, których treść może do końca nie bardzo rozumiemy, jednak warto wczytać się w te punkty by nie doszło do odmowy wydania Zezwolenia na pracę, a w skrajnych przypadkach możemy narazić się na odpowiedzialność karną.

     W przedmiotowym oświadczeniu osoba która go podpisuje zostaje pouczona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, więc błędne wypełnienie oświadczenia może spowodować to, że przeciwko nam zostanie wszczęte postępowanie w związku z popełnieniem przestępstwa z art. 233 kodeksu karnego.

     Poniżej przedstawiam pełną treść artkułów do których musimy się ustosunkować.