7 warunków aby kontynuować pracę na złożonym wniosku o zezwolenie na pracę

Witamy po świątecznej oraz majówkowej przerwie i zapraszamy do przyswojenia kolejnej dawki wiedzy dotyczącej obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Dziś na przysłowiową "tapetę" weźmiemy przepis dotyczący dalszego świadczenia pracy przez cudzoziemca pomimo, że wykorzystał on pulę 180 dni, dozwolonych do wykonywania pracy na postawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które może być zrejestrowane dla ob. Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii oraz Mołdawii.

Kiedy może nastąpić taka sytuacja ???

Pracodawco zatrudniasz cudzoziemca na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, okazuje się, że:

  • jest dobrym pracownikiem i fachowcem, o których coraz trudniej w dobie panującego deficytu na rodzimym rynku pracy;
  • jest Twój "sezon", masz dużo zleceń i pracownik – cudzoziemiec jest Ci niezbędny do ich realizacji.

Jak zrobić by Twój pracownik nie musiał przerywać lub kończyć zatrudnienia pomimo, że wykorzystał on dozwolony okres na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ???

Rozwiązaniem jest tu wykorzystanie możliwości wynikających z art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Art. 88za.1. Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie (…).

     Rozkładając na czynniki pierwsze ww. normę prawną oraz dzięki własnym ustaleniom poczynionym w MUW w Krakowie uzyskałem informacje, że  muszą być spełnione następujące warunki by móc z niego skorzystać:

     Po spełnieniu ww. warunków w przypadku złożenia wniosku o wydanie Zezwolenia na pracę lub wniosku o wydanie Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę praca (karta pobytu) cudzoziemca jest legalna do czasu wydania decyzji w tej sprawie, nawet jeżeli byłaby ona negatywna. Z własnego doświadczenia wiem, że czas oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę może być bardzo długi, dlatego skorzystanie z art. 88za jest bardzo dobrym rozwiązaniem by nie dopuścić do nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca w tym okresie.


     Merytorycznie przeprowadzony audyt, właściwa interpretacja przepisów prawa oraz zmagania z urzędami zabierają mnóstwo czasu i wymagają starannego oraz właściwego przygotowania dokumentów.


     Nasza firma to doświadczony zespół, który skutecznie pomaga firmom starającym się o legalne zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. W ramach udzielonego pełnomocnictwa służymy pomocą podczas całego postępowania, począwszy od prawidłowego przygotowania wniosku, poprzez pomoc w zebraniu dokumentacji, aż po reprezentowanie w urzędzie. ParcujLegalnie.PL to pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione w sposób poprawny i przyniosą pożądany skutek, oszczędzając Klientom stresu i straconego czasu. Zapraszamy firmy do współpracy oraz do lektury kolejnego artykułu ze świata zatrudniania cudzoziemców!!!