Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - o czym należy pamiętać !

     Jeżeli jesteś pracodawcą chcesz i zamierzasz zatrudnić cudzoziemca na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy musisz postarać się o zarejestrowanie takiego dokumentu (w potocznym języku Ukraińców zwanym „zaproszeniem na rabotu”) w Powiatowym Urzędzie Pracy.

     Jeżeli już tego dokonasz to zaczynają ciążyć na Tobie pewne, ustawowe obowiązki, za których niedopełnienie możesz odpowiedzieć nie tylko finansowo. 

     Musisz pamiętać o kilku BARDZO WAŻNYCH obowiązkach. A w przypadku punktu 5 to nawet wtedy gdy nie dojdzie do zatrudnienia cudzoziemca.   

Cudzoziemiec aby mógł legalnie wykonywać pracę na podstawie Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy - musi przebywać w Polsce legalnie;

Przed zawarciem (pisemnej) umowy z cudzoziemcem pracodawca zobowiązany jest do przetłumaczenia jej na język zrozumiały dla niego;

Art. 90d. 1. W przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej.

2. Przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.

art. 120 (…)

ust. 11. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 90d ust. 1 lub 2,

podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Umowę z cudzoziemcem należy sporządzić w formie pisemnej, którą musi zawierać takie elementy jak:

  • rodzaj umowy;
  • wymiar czasu pracy;
  • okres zatrudnienia;
  • stanowisko / rodzaj wykonywanej pracy przez cudzoziemca;
  • wysokość wynagrodzenia

Warunki określone w umowie muszą być zgodne z zarejestrowanym Oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z pewnymi wyjątkami – np. wysokość wynagrodzenia określonego w umowie może być wyższe (korzystniejsze) niż w Oświadczeniu. 

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca (określonego w umowie) pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia Powiatowy Urząd Pracy który zarejestrował Oświadczenie (...) o fakcie rozpoczęcia pracy​

Art. 88z (...)

ust. 13. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

     1) podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

Art. 120 (...)

ust. 10. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

podlega karze grzywny.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia określonego w Oświadczeniu o powierzeniu o powierzeniu wykonywania pracy - o fakcie nierozpoczęcia pracy prze cudzoziemca;

Art. 88z (...)

ust. 13. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

     2) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Art. 120 (...)

ust. 10. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

podlega karze grzywny.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).